Interaktívny program pre školské skupiny „Čím chceš byť”

Mojemesto otvorené v Nitre!
15. júna 2015
Jarný tábor „Hráme sa na povolania“
18. januára 2017
Show all

Interaktívny program pre školské skupiny „Čím chceš byť”

Programom interaktívnym spôsobom orientujeme deti základných škôl vo svete stredných odborných škôl, povolaní a firiem.

Aktivity sú rozdelené zvlášť pre 1 – 6 triedu a iné sú pre 7 – 9 triedu. Program sa zameriava na posilnenie vedomého, premysleného a vhodného výberu strednej odbornej školy a povolania detí, na rozvoj karierového poradenstva v radoch detí pred stredoškolským vekom. Cieľom je rozvoj tých kompetencií detí vo veku 6 až 15 rokov, ktoré sú pre voľbu vhodnej strednej školy a pre budúce povolanie nevyhnutné.

Aktivita vznikla ako odpoveď na deficit v oblasti karierového poradenstva pre deti vo vekovej skupine od 6 do 15 rokov. Ako odpoveď na potreby detí v uvedenom veku, robiť zmysluplné veci, zmysluplne využívať voľný čas, „hrať sa na dospelých“ a robiť/skúšať reálne veci.

Cieľom karierového poradenstva v našom podaní je pomôcť už v detskom veku jednotlivcovi – dieťaťu začať hľadať pre seba to najvhodnejšie povolanie, alebo cestu k nemu. K dosiahnutiu tohto cieľa musí každý už od detstva spoznávať a poznať svoje osobnostné predpoklady, potrebuje vedieť očakávania jednotlivých povolaní a musí si byť vedomí, či sa v danej oblasti bude vedieť svojimi osobnostnými predpokladmi presadiť.

Tri piliere v našom ponímaní kariérového poradenstva sú:

1. Sebapoznanie
2. Informácie o povolaniach
3. Informácie o trhu práce

Od 1 po 6 ročník rozvíjame kariérové poradenstvo formou hry, simuláciou reálnych povolaní, ktoré si deti v priestore sami skúšajú, vzdelávacích testov, používaním vypracovaných kariet povolaní a prácou s databázou reálnych stredných odborných škôl.

Pre 7 až 9 ročník máme vypracovaný jedinečný program, kde deti interaktívnymi úlohami v skupinách učíme spoznať seba samých a následne ďalej pracujeme s podrobnými kartami profesií, s počítačovým programom a so zoznamom reálnych stredných škôl s reálnymi učebnými odbormi.